Varsity – Bundesliga Results

Varsity Bundesliga
Sts. Peter & Paul

Varsity Bundesliga
St. Philip

Varsity Bundesliga
St. Elizabeth

Varsity Bundesliga
St. Philip

Varsity Bundesliga
St. Elizabeth

Varsity Bundesliga
Blessed Trinity Academy

Varsity Bundesliga
Providence Heights Alpha

Varsity Bundesliga
Blessed Trinity Academy

Varsity Bundesliga
Sts. Peter & Paul

Varsity Bundesliga
St. Philip

Varsity Bundesliga
Providence Heights Alpha

Varsity Bundesliga
Sts. Peter & Paul

Varsity Bundesliga
St. Elizabeth

Varsity Bundesliga
St. Philip

Varsity Bundesliga
Sts. Peter & Paul

Varsity Bundesliga
St. Philip

Varsity Bundesliga
Blessed Trinity Academy

Varsity Bundesliga
St. Elizabeth

Varsity Bundesliga
Providence Heights Alpha

Varsity Bundesliga
Blessed Trinity Academy